Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Kunst Media ten aanzien van de websites Kunst Media u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Kunst Media. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kunst Media.

De op deze website getoonde informatie wordt door Kunst Media met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Kunst Media behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Kunst Media alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Kunst Media niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden of kunnen leiden naar websites buiten het domein van Kunst Media. Deze websites welke geen eigendom zijn van Kunst Media, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Kunst Media. Hoewel Kunst Media uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Kunst Media worden onderhouden wordt afgewezen.

Kunst Media, noch haar leveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op Kunst Media is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Kunst Media c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de website van Kunst Media aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

Kunst Media sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website. Kunst Media is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van Kunst Media voor gebruiker.

Heeft u op- of aanmerkingen en/of klachten over onze site, dan kunt dat u dat melden aan redactie@kunst-media.com