Algemene Voorwaarden

Gebruik van de Kunst Media website is gratis en mogelijk voor iedereen die niet uitgesloten is door Kunst Media. Door gebruik van de site gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en spel- en huisregels van Kunst Media en indien van toepassing met specifieke voorwaarden van speciale voorwaarden.

Hoewel bij het maken en publiceren van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan er geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze website voorkomende gegevens, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze website voorkomende gegevens. Kunst Media heeft diverse voorzorgsmaatregelen getroffen om verlies van gegevens van de website te voorkomen en eventueel terug te zetten.

Producten kunnen enigszins afwijken van getoonde afbeeldingen. Alle productnamen en (geregistreerde) handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Kunst Media is echter niet aansprakelijk voor verlies van deze gegevens. Kunst Media is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze website voorkomende gegevens en/of informatie.

Kunst Media behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een gebruiker zonder opgaaf van reden de toegang te ontzeggen. Een lid is te allen tijde gerechtigd om zijn/haar account op te zeggen. De gegevens van het desbetreffende account zullen worden verwijderd.

Kunst Media behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om galerie’s, kunstenaars, leveranciers en fabrikanten zonder opgaaf van reden de toegang tot de website van Kunst Media te ontzeggen.

Het is niet toegestaan om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming van Kunst Media deze site of enig onderdeel daarvan openbaar te maken, over te nemen, te verveelvoudigen of op welke wijze dan ook te publiceren, intergreren in een andere site. Indien u bepaalde informatie op onze site wenst over te nemen voor eigen gebruik of voor commercieel gebruik, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via ons contactformulier.

De op onze site genoemde producten, afbeeldingen en product- en typeaanduidingen zijn veelal beschermd door rechten van intellectuele eigendom en mogen in beginsel niet zonder toestemming van de rechthebbenden worden gebruikt. Hiervoor kan Kunst Media echter geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden. Alle genoemde prijzen, na het inloggen op de website, zijn exclusief BTW en exclusief inlijsting. Tenzij anders vermeld.

In gevallen die niet voorzien zijn in de respectievelijk de algemene voorwaarden, de voorwaarden bij Kunst Media of andere voorwaarden of spelregels gesteld bij specifieke Kunst Media onderdelen, beslist de leiding van Kunst Media. Alle beslissingen die genomen worden door de leiding van Kunst Media zijn definitief. Over deze beslissingen wordt niet gecorrespondeerd, tenzij een beroepsmogelijkheid uitdrukkelijk wordt aangegeven.

Bezoekers die een online account aanmaken of zich aanmelden voor de nieuwsbrief geven daarmee toestemming om per e-mail of SMS maximaal twee aanbiedingen per maand van Kunst Media te ontvangen.

Download onze algemene voorwaarden als pdf